Kategorier

More information

Frakt og retur 

RC Companiet AS har avtale med Posten Norge på levering av pakker. Vi sender alle pakker betalt med kort eller forskudd som servicepakke hvor kunde får utlevert en hentelapp fra sitt lokale postkontor. Alle oppkravsbestillinger sendes også som servicepakke, men da inkludert Postens gebyr ved oppkrav: 69,-

Angrerett

Det er Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000) som gjelder hos RC Companiet AS

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Bruk angrefristskjemaet som ligger vedlagt din ordre.

Angrefristens utgangspunkt

Opplysninger i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på forskrevet måte når kravene i §9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §9 og §7 nedenfor:

§9: Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over:

 • Opplysningene som nevnt i §7 første ledd bokstav a-f.
 • Vilkårene og fremgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
 • Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
 • Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsbegrenset eller av mer enn ett års varighet.
 • Bekreftelse av bestillingen. Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysninger snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen en kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, som om de er gitt på denne måten tidligere.

§7: Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbruker skal i alle fall ha opplysninger om:

a. Varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b. De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusiv alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c. Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett eller ikke).
d. Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e. Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f. Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

Når loven gjelder Angrerettloven gjelder når salget skjer utenfor selgerens faste utsalgssted, for eksempel dørsalg, messesalg, gatesalg, hjemmesalg (homeparties) og salg på arbeidsplassen. Det totale beløpet må være over 300 kr.

Loven gjelder også ved fjernsalg som postordresalg, internettsalg, telefonsalg, TV-shop, samt enkeltbestillinger i klubbmedlemsskap (f. eks. bok og plateklubber). Ved slikt fjernsalg gjelder Angrerettloven uansett beløp.

Når loven IKKE gjelder

Dersom forseglingen er brutt og / eller emballasjen er åpnet.

 • Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde.
 • Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
 • Unnlatelse av å hente varen anses ikke som tilstrekkelig melding til selger om at du angrer.

Kostnader / betaling

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger seg å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnadene må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig (jf. Angrerettloven §15 første ledd).

Fremgangsmåte ved angrerett

 • Det skal benyttes original emballasje ved retur av varen.
 • Alt tilbehør som fulgte med varen må returneres.
 • Du må selv dekke fraktkostnadene tilbake til RC Companiet AS
 • Benytt Posten Smartpost / Servicepakke, dette for å få et sendingsnr.